PKB – vývojové centrum Kladno

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

monitorovací činnosti (průběžné pololetní monitorovací zprávy) u schválené žádosti o dotaci.

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Zlín, U Náhonu 5208, PSČ 760 01 IČ: 41580397
Název zakázky: 
PKB – vývojové centrum Kladno
Popis projektu: 

Předmětem projektu je výstavba laboratoří a pořízení technologie obalovny pro zajištění čtvrtprovozních a poloprovozních zkoušek. Jedná se o investici do moderního technologického zařízení, které bude schopno připravit a vyrobit minerální směsi z odpadu stavební výroby. Technologie je pořízena s dalšími přídavnými zařízeními, které umožní variabilní výrobu v podmínkách poloprovozu. Vybavení laboratoře je určeno pro přesná stanovení kvalitativních vlastností asfaltových směsí a používaného kameniva a analýzy vzorků ze stávajících a zkušebních komunikací a pro jejich podrobný rozbor. V areálu bude zároveň zkušební polygon pro pokládku konstrukčních a asfaltových vrstev komunikací, kde budou probíhat provozní zkoušky a laboratorní měření. Cílem projektu je ve spolupráci s ČVUT, VUT a společnost Shell implementovat teoretické znalosti do výrobních procesů. Výsledkem výzkumných aktivit projektu je produkce inovovaných asfaltové směsi s množstvím přísad snižujících hluk na vozovkách, zvyšující přilnavost pneumatik pro bezpečnost silničního provozu a zvyšující trvanlivost vozovek proti trvalým deformacím. Souběžným vývojem je příprava studených asfaltových směsí pro zimní opravy komunikací.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

  • program Potenciál
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky bylo:

  • vypracování průběžných pololetních monitorovacích zpráv (včetně povinných příloh)
Výše požadované dotace: 
44 550 000,- Kč
Období realizace projektu: 
11/2011 – 6/2014
Místo realizace projektu: 
čp. 12, Kladno, PSČ 272 03
Doba a místo provedení služby : 
7/2012 - doposud, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Vladimír Majer Tel.: +420 602 307 637 E-mail: vladimir.majer@pkb.cz