Zlepšení jakosti mléka prostřednictvím managementu stáda

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
ZESPO CZ s.r.o. Písečná 137, PSČ 561 70 IČ: 25974351
Název zakázky: 
Zlepšení jakosti mléka prostřednictvím managementu stáda
Popis projektu: 

Projekt je založen na aplikaci inovativních technologií a prvků řízení stáda na farmě dojeného skotu. Navrhovanou inovací do podniku ZESPO CZ v Písečné je výměna stávající rybinové dojírny s 2 x 12 dojicími stáními za dojírnu 2 x 14 paralelní s rychlým výstupem. Součástí navrhované inovace bude také propojení systému dojení se softwarovou aplikací např. od firmy S.E.A. Afikim - Kibbutz Afikim a zavedení systému sledování pohybové aktivity pomocí pedometrů. Jednotlivé záznamy o užitkovosti, plodnosti, zdraví atd. lze dle potřeb kombinovat do sestav již předdefinovaných nebo vlastních (vytvořených v prostředí Afifarm). Systém Afifarm bude dále doplněn analyzátorem na dojicí stání (př. o zařízení Afilab), který umožňuje sledování kvalitativních a kvantitativních parametru mléka (tuk, bílkoviny aj.). Cílem projektu je zvýšit produktivitu práce a efektivitu výroby propojením nejmodernějších technologií. Spolupráce s výzkumným subjektem bude založena na analýze jevů a postupů, které budou následně shrnuty do metodiky, která umožní managementu farmy vyhodnocovat rizika, eliminovat problémy a stanovovat strategii výroby.

Program: 

Program rozvoje venkova Prioritní osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství

Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky bylo: Analýza dotačních možností Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.
Výše požadované dotace: 
6 208 300,- Kč
Období realizace projektu: 
10/2012 – 10/2013
Místo realizace projektu: 
Dojírna, Písečná, parcely 199/7, 199/1, PSČ 561 70
Doba a místo provedení služby : 
3/2012, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Radek Holásek Tel.: +420 603 154 263 E-mail: holsr@email.cz